УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Учебният план и учебните програми са изготвени в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 1321/2014, Part-66 и Part-147, рамкова програма „Г” за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по ЗПОО и Държавния Образователен Стандарт (ДОС) за професията и за специалността.

Обучението се извършва на модулен принцип и се състои от теоретична и практическа част. Основните специализирани модули, които се изучават са:

 • Материали и принадлежности;
 • Техническо обслужване – теория и практика;
 • Аеродинамика – конструкции и системи на самолета;
 • Човешки фактори;
 • Авиационна нормативна уредба;
 • Газотурбинни двигатели.

Покажи още

  Съществено предимство на обучението в Колежа е провежданото на практическо обучение както в специализираните работилници на „Институт по Въздушен Транспорт“, така и в утвърдени бази за техническо обслужване, които са наши партньори при практическото обучение в реална работна среда.

  Специализираните учебни практики в работилниците осигуряват на колежаните необходимите практически умения за ефективен старт на практиката в базите за техническо обслужване.

  След завършване на обучението в Колежа обучаемите получават Удостоверение за професионална квалификация по професия Авиационен техник. При изявено желание и успешно положени държавни изпити по теория и практика се издава Свидетелство за четвърта степен на професионална квалификация по професия Авиационен техник. При успешно положени изпити съгласно Регламент (ЕС) 1321/2014, Part-66 се издават сертификати за съответните модули.

  В бъдещата си професионална реализация завършилите Колежа имат възможност да надградят знанията, уменията и компетентностите си в „Институт по Въздушен Транспорт“ в различни курсове за конкретен тип самолет, както и да поддържат и опресняват знанията си.

1

СЕРТИФИКАТИ

Завършилите успешно Колежа получават следните документи за професионална квалификация:

 1. Удостоверение за завършено обучение за четвърта степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение;
 2. Свидетелство за придобиване за четвърта степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение при успешно положени държавни изпити по теория и практика;
 3. Сертификати за всички модули, за които обучаемият има успешно (над 75% успеваемост) положени изпити, съгласно Регламент (ЕС) 1321/ 2014, Part 66;
 4. Сертификат за обучение по Авиационен английски език след преминаване на курс за обучение и успешно (над 75% успеваемост) положен изпит.

Свидетелство за придобита правоспособност за съответната специалност се издава от Главна Дирекция „Гражданска Въздухоплавателна Администрация“, след:

 • успешно положени изпити по всички модули за теоретично обучение в съответствие с Регламент (ЕС) 1321/ 2014, Part 66, Part 147  и
 • придобиване на стаж в организация за техническо обслужване (ОТО) на ВС съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1321/ 2014.

Свидетелствата за придобита правоспособност, издадени от ГД „ГВА“ са признати в Европа и страните от ICAO, което отваря врати за професионална реализация на завършилите и в други части на света.

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите успешно Колежа могат да придобият правоспособност от ГД „ГВА“ по съответната категория. По този начин ще притежават права на сертифициращ персонал – изпълнителен и ръководен, в организации за техническо обслужване, одобрени по част „М“ и част 145 на Регламент (ЕС) 1321/ 2014. Професията може да се упражнява в бази за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, специализирани измервателни и изпитателни лаборатории, и технически хангари без да е необходимо отново доказване на квалификацията в Европа и други части на света след получено свидетелство за правоспособност от ГД „ГВА“.

Завършилият колежанин, придобил правоспособност от ГД “ГВА“ може да:

 • Работи с техническа, нормативна и друга служебна информация и техническа документация на производителя на въздухоплавателното средство (ВС), както и с технически описания на типа ВС;
 • Работи с универсална и специализирана измервателна апаратура, изпитателни стендове и съоръжения, материали, инструменти и приспособления за механичен, електромонтаж и демонтаж, установки за зареждане, източване и съхраняване на гориво-смазочни и охлаждащи вещества, но само в рамките на придобитите права, указани в допуск за участие в техническото обслужване;
 • Анализира съдържанието на необходимата за дейността техническа документация (инструкции, описания и др.);
 • Води технически записи, съставя и/или попълва заявки за елементи, документи, характеризиращи отказното състояние и др.;
 • Използва и прилага нормативната база на EASA и ГД „ГВА“;
 • Монтира и демонтира агрегати, блокове, възли и детайли на ВС, като спазва последователността и технологичните инструкции;
 • Изпълнява програми за надеждност на авиационната техника, за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, двигатели и компоненти;
 • Разработва работни карти въз основа на техническия регламент и директивите за летателна годност;
 • Изпълнява сертификационни процедури след отстраняване на откази и неизправности.
 • провежда тестове при различни форми на оперативно, планово, периодично и специално техническо обслужване на авиационната техника.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Колеж по Въздушен Транспорт  ползва материалната база на „Институт по Въздушен Транспорт“ (ИВТ) и високо квалифицираните и опитни преподаватели и инструктори на института.

Теоретичното обучение се провежда в съвременно оборудвани лекционни зали, разположени в двете сгради на ИВТ. На колежаните се осигуряват съвременни учебни материали. За желаещите, богатата електронна библиотека предлага допълнително възможности за задълбочаване на познанията и подготовката.

Сериозно предимство на обучението в Колежа е провежданото на практическо обучение в работилниците на ИВТ – 5 специализирани учебни работилници, оборудвани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1321/ 2014, Part 66, Lufthansa Technik Sofia и държавните образователни стандарти за придобиване на професията Авиационен техник. На обучаемите се осигуряват материали, инструменти и оборудване, използвани и в реална работна среда.

Колеж по Въздушен Транспорт ползва следните работилници:

 • Механична работилница по системите на самолета;
 • Механична работилница с пълно оборудване, необходимо за ремонт на конструкцията на самолета;
 • Работилница за стандартни практики в техническото обслужване;
 • Работилница по електро и радиоелектронно оборудване.

Наличието на работилниците за практическо обучение, осигурява придобиването на необходимите практически умения на колежаните още преди да са пристъпили прага на базите за техническо обслужване и прави по-ефективна практиката в реална работна среда.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Декларация за предоставяне на лични данни

Информация за лични данни

Декларация за записване

Заявление за кандидастване и записване в ЧПКВТ